KONTAKT Z NAMI

Zachęcamy do wypełnienia formularza.

Przetargi - szczegóły

ZAWIADOMIENIE

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579)

Nr w rejestrze zamówień publicznych:

ADM.260.2.2017.MC

Zamawiający:

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych

 1. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze

Rodzaj zamówienia:                                                 

Usługa

 Nazwa zamówienia: 

„Świadczenie powszechnych usług pocztowych dla Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych”

 Zabrze, dn. 27.11.2017 r.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

pn: Świadczenie powszechnych usług pocztowych dla Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze
tel. stacjonarny (32) 370 68 81, fax (32) 370 68 81, tel. kom. +48 663 640 322

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530
Adres poczty elektronicznej:  administracja@zcsr.zabrze.pl

Adres strony internetowej: http://www.zcsr.zabrze.magistrat.pl/

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 poz. 1579).
 • OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  • Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych.
  • Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

CPV:          64110000-0 Usługi pocztowe,

64112000-4 Usługi pocztowe dotyczące listów,

 • Ogólne zasady i sposób realizacji zamówienia określają istotne postanowienia umowne stanowiące załącznik

nr 6 do niniejszej specyfikacji.

 • Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w wystawianych przez siebie fakturach/rachunkach/notach obciążeniowo-księgowych następującego oznaczenia Zamawiającego:

nabywca: Miasto Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze NIP 6482743351

odbiorca: Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych, ul. 3-go Maja 16, 41-800 Zabrze

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 1. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od 02.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
 2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.:
 3. nie podlegają wykluczeniu.
 4. spełniają warunki udziału w postępowaniu.
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie:
 5. Przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 14 – 23 ustawy Pzp.
 6. Przesłanek fakultatywnych, o których mowa w  24 ust. 5  ustawy Pzp.
  • Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę:
   • w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, ze zm.).
   • który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
   • Jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust.1 pkt 2-4 ustawy Pzp z:
 1. Zamawiającym;
 2. osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego;
 3. członkami komisji przetargowej;
 4. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust.2a ustawy Pzp, chyba że jest

możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

 • który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasadzenia odszkodowania.
 • wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych.
 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ i DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  • W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wskazanych w 5.1 SIWZ Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ (Wstępne Oświadczenie).
  • W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
  • Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia wskazanych w pkt. 1 SIWZ oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Wstępne Oświadczenia dotyczące tych podmiotów.
  • W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wstępne Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wstępne Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
  • W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczeniu wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, składa każdy z Wykonawców (wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ)

UWAGA! Załącznik należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 Pzp.

 • W celu definitywnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w 6.1 SIWZ oraz braku podstaw do wykluczeniu wskazanych w pkt. 6.2 SIWZ Zamawiający może przed udzieleniem zamówienia wezwać Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oferty oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. VII SIWZ. Niniejsze postanowienie nie nakłada na Zamawiającego obowiązku takiego wezwania, a jedynie uprawnienie.
 • Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 6 SIWZ potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
 • W celu definitywnego tj. zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6 SIWZ potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, na żądanie Zamawiającego, które to wezwanie ma charakter uprawnienia Zamawiającego, a nie jego obowiązku, przedkłada:
  • Aktualną informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  • Wpis do  rejestru  operatorów  pocztowych  prowadzonego  przez Prezesa  Urzędu  Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z   dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r.  1481).
  • Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp lub oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp  - należy przedstawić w formie oryginału wg załączonego druku -  załącznik nr 4 do SIWZ.
  • oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
  • Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
 • Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
 • Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22 a ust. 1, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
 1. Ocena spełniania warunków wymaganych przez Zamawiającego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w Dziale 6,7
 2. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców będzie dokonany na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
  • W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty, o których mowa w dziale 4, składa każdy z nich.

 

 

 • WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE USŁUGI ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ
  • Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wykazu minimum 2 wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie o tematyce będącej przedmiotem postępowania lub podobnej o minimalnej wartości 90 000 zł brutto.
  • Na potwierdzenie należytego wykonania należy załączyć dokument potwierdzający, że usługa ta została wykonana należycie tzw. list referencyjny lub inny dokument potwierdzający, iż usługa została wykonana należycie. Z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert – załącznik nr 5 do SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy.

UWAGA – NALEŻY WYKAZAĆ MINIMUM 2 USŁUGI O PODANEJ WARTOŚCI KAŻDA.

*pod pojęciem usług o tematyce będącej przedmiotem postępowania lub podobnej Zamawiający rozumie usługi zrealizowane na podstawie odrębnych umów, które obejmowały świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

 • W oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale VI i VII niniejszej SIWZ, Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 • Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
 • Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert, tylko i wyłącznie na podstawie art. 26 ustawy Pzp.
 • Uzupełnienie wymaganych dokumentów może odbywać się faxem, mailem lub drogą pocztową. W przypadku przesyłania dokumentów faxem lub mailem konieczne jest przesłanie Zamawiającemu wymaganej dokumentacji również drogą pocztową.
 • Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a następnie odrzuceniem oferty.
 • INFORMACJE O WSZYSTKICH DOKUMENTACH i OŚWIADCZENIACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W OFERTACH ORAZ FORMIE W JAKIEJ MAJĄ BYĆ SKŁADANE
  • Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ
  • Wypełniony wykaz placówek na terenie gminy Zabrze-załącznik 1A
  • Wypełniony wykaz placówek na terenie woj.śląskiego-załącznik 1B
  • Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SIWZ
  • Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ
  • Oświadczenie Wykonawcy z art. 26 ust 2d ustawy Pzp o przynależności lub nie do grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SIWZ
  • Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
  • Zamiast odpisu o którym mowa powyżej Wykonawca może wskazać dostępność dokumentów w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym – ogólnodostępną i bezpłatną bazą danych. Wówczas Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę doświadczenia i dokumenty.
  • Wykaz minimum 2 wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie o tematyce będącej przedmiotem postępowania lub podobnej o minimalnej wartości 90 000 zł brutto. Na potwierdzenie należytego wykonania należy załączyć dokument potwierdzającego, że usługa ta została wykonana należycie tzw. list referencyjny lub inny dokument potwierdzający, iż usługa została wykonana należycie. Z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert – załącznik nr 5 do SIWZ.
  • Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22 a ust. 1, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 • Oświadczenie w sprawie realizacji zamówienia przy współudziale podwykonawców - załącznik nr 2 do SIWZ. Jeżeli nie dotyczy załącznika nie należy dołączać do oferty lub dołączyć i przekreślić z adnotacją „nie dotyczy” i zaparafować. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty, o których mowa w dziale 7, składa każdy z nich
 • Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza.
 • W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy - należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza.
 • Oświadczenia i  dokumenty  sporządzone w języku obcym należy złożyć  wraz z tłumaczeniem na język polski.
 • Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 • Poświadczenia dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
 • Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
 • Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa odpowiednie dokumenty wymienione w § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).
 • Dokumenty, o których mowa w § 7 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
 • Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednie oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.
 • W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
 • W przypadku gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub wzbudzi wątpliwości co do jej prawdziwości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
  • Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
  • Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres:

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze
tel. stacjonarny (32) 370 68 81, fax (32) 370 68 81,
tel. kom. +48 663 640 322

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530
Adres poczty elektronicznej: 
administracja@zcsr.zabrze.pl

 • Zawiadomienia (o wyborze oferty, odrzuceniu oferty, wykluczeniu Wykonawcy, unieważnieniu postępowania, itp.), informacje, zapytania Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać w formie pisemnej, mailem lub faksem na w/w adresy.
 • W przypadku przesyłania zawiadomień, informacji, zapytań mailem Zamawiający wymaga, aby wskazane dokumenty były podpisane przez osobę upoważnioną do kontaktów w zakresie postępowania, opatrzone pieczęcią firmową oraz przesłane w formie skanu.
 • Z uwagi na dopuszczenie przesyłania informacji drogą mailową i pisemną domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego w/w sposób wskazany w formularzu oferty na adres mailowy lub fax zostało mu doręczone w sposób, który umożliwił zapoznanie się z treścią pisma.
 • Wykonawca, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wypłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 • Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłyną po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust 1 ustawy Pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 • Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz umieszcza je na stronie internetowej, na której opublikował SIWZ.
 • Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • Uprawnieni do porozumiewania się z Wykonawcami są:
 • Marcin Czyl – w zakresie postępowania

tel. stacjonarny (32) 370 68 81, tel. kom. +48 663 640 322

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium od Wykonawców.

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
  • Termin związania ofertą obejmuje maksymalnie 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  • Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.
  • Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 • OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
  • Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz dołączyć formularz nr 1A i 1B
  • Zamawiający wymaga wykorzystania formularzy stanowiących załączniki do SIWZ.
  • Dopuszcza się złożenie wraz z ofertą załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zbliżone co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego tzn. będą zawierały wszystkie informacje wymagane przez Zamawiającego.
  • Dopuszcza się możliwość poszerzenia treści załączników o dodatkowe informacje nie wymagane przez Zamawiającego.
  • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  • Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
  • Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  • Zaleca się, by każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz by strony oferty były połączone w sposób trwały.
  • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  • Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale VI—VII oraz inne wymienione w treści SIWZ.

 

 • Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzoną nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem:

Świadczenie powszechnych usług pocztowych

dla Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych

Nie otwierać przed dniem 6.12.2017 godzina 9.15

 

 • Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych, ul. 3 Maja 16, 41-800 Zabrze - parter kancelaria pok. 013

 • Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji.
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Wykonawca złoży powiadomienie na takich zasadach jak złożenie oferty z dopiskiem ZMIANA.
 • Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
 • Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie będzie otwierana.
 • Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
 • Wykonawca poda cenę oferowaną na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
 • Podana cena oferowana musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia.
 • Cena oferowana musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie (do drugiego miejsca po przecinku).
 • Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej oraz złożenie podpisu osoby upoważnionej do złożenia oferty.
 • Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę winny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji.
 • Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom – załącznik nr 2 do SIWZ
 • Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją w całości warunków zawartych w dokumentacji przetargowej.
 • Niedostosowanie się do wymogów dotyczących składania ofert jest ryzykiem Wykonawcy i skutkuje odrzuceniem lub stwierdzeniem nieważności oferty.
 • Brak jakiegokolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. bez poświadczenia przez Wykonawcę odpisu lub kopii za zgodność z oryginałem) spowoduje konieczność wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego, do ich uzupełnienia w wyznaczanym terminie, dopiero ich nie uzupełnienie, czyli ostateczny brak lub ponownie złożenie w niewłaściwej formie, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty lub odrzuceniem jego oferty w wypadku braku stosownego pełnomocnictwa.
 • Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (Art. 87 ust 2 Pzp)
 • Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 Pzp protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.
 • Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
 • Wykonawca, m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
 • Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach:
 1. osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu.
 2. Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione.
 3. po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin, sposób udostępnienia dokumentów, o czym poinformuje zainteresowanego w pisemnym zawiadomieniu.
 • MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
  • Oferty należy złożyć w siedzibie Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych (parter kancelaria pok. 013, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze) do dnia 6.12.2017. r. - godz. 9:00
  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie mailowej.
  • Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnej z opisem określonym w SIWZ ponosi Wykonawca.
  • Wykonawca otrzyma w kancelarii na swój wniosek pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem jaki został nadany ofercie oraz datą i godziną wpływu oferty.
  • Miejsce otwarcia ofert: siedziba Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, 41 – 800 Zabrze, ul. 3 Maja 16, I piętro, pokój nr 106.
  • Termin otwarcia ofert: 6.12.2017 r. - godz. 9:15
  • Otwarcie ofert jest jawne.
  • Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  • Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz pozostałe informacje przewidziane w Pzp.
  • Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
 1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.
 3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
  • Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.
 • OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I KRYTERIA
  • Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

Nr

kryterium

Kryteria oceny

Znaczenie

(waga)

Maksymalna liczba punktów

I

Cena

60%

60 pkt

II

Ilość placówek

20%

20 pkt

III

Kryterium społeczne tj. liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę

20%

20 pkt

RAZEM

100%

100 pkt

 

 

 

 

 

 • Sposób obliczania wartości punktów uzyskanych przez Wykonawcę:

 

Kryterium I – CENA

 

Punkty będą liczone wg wzoru:

 

C=Cn/Cb x 60% x 100

 

gdzie:        C – ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)

                  Cn – najniższa cena oferowana spośród ocenianych ofert

                  Cb – cena oferty ocenianej

 

Kryterium II – ILOŚĆ PLACÓWEK – położonych na terenie miasta Zabrze(woj. śląskie, Polska)

 

Punkty będą liczone wg wzoru:

 

P=Pi/Pn x 20% x 100

 

gdzie:        P – ilość punktów w ramach kryterium ilości placówek (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)                                 Pi – ilość placówek podana w ofercie badanej

                  Pn – największa liczba wykazanych placówek

 

Informację dotyczącą ilości placówek należy podać na Załączniku Nr 1A do SIWZ.

Ocenie podlegały będą placówki wykonawcy położone na terenie miasta Zabrze(woj. śląskie, Polska),

spełniające poniższe wymogi: - placówki muszą być czynne we wszystkie dni robocze, co najmniej 5 dni w

tygodniu, przez co najmniej 6 godzin w ciągu dnia, a jeżeli w tygodniu przypada dzień ustawowo wolny od

pracy, liczba ta może być odpowiednio niższa,

Lokal, w którym prowadzona jest działalność musi posiadać:

 1. wyodrębnione stanowisko do obsługi klientów w zakresie świadczenia usług pocztowych, oznakowane w
 2. sposób widoczny nazwą bądź logo operatora umieszczonym w obrębie witryny jednoznacznie wskazującym jednostkę Wykonawcy, ponadto powinna mieć wydzielone stanowisko do nadawania i wydawania korespondencji oraz powinna być oznaczona przed wejściem do lokalu w widocznym miejscu – informacją o miejscu odbioru przesyłek, godzinach urzędowania placówki itp.;
 3. w przypadku gdy placówka znajduje się w lokalu w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza

musi spełniać wymogi określonej powyżej – ppkt a;

 1. posiadać ułatwienia dla osób niepełnosprawnych.

 

Kryterium III – SPOŁECZNE tj. liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę(minimum ½ etatu) wg. stanu na

dzień 31.10.2017 r., którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia

 

Punkty będą liczone wg wzoru:

 

Z=Zx/Zm x 20 x 100

 

gdzie:        Z – ilość punktów w ramach kryterium społecznym (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)                                       Zx – liczba pracowników Wykonawcy zatrudnionych na umowę o pracę (1/2 etatu) w ofercie badanej

                  Zm – największa liczba pracowników w ofercie niepodlegającej odrzuceniu

 

Oświadczenie dotyczące liczby osób zatrudnionych na umowę o pracę, którym zostanie powierzona

realizacja przedmiotu zamówienia należy zamieścić w Załączniku nr 1B do oferty.

 

 • Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która spośród ofert niepodlegających odrzuceniu otrzyma najwyższą ilość punktów.
 • Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
 • Jeżeli w postępowaniu nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

 

 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
  • Po zakończeniu postępowania Wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia zostaną pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  • Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza powyższe informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
  • W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zawarcia umowy.
  • Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
  • Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
 • WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 • ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY, WZÓR UMOWY

Istotne postanowienia umowy zawarte są w załącznik nr 6 do SIWZ.

 • OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY
  • Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie wprowadzonych aneksem takich jak:
   • Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
   • Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie wprowadzonych

aneksem takich jak:

 1. w zakresie wysokości wynagrodzenia wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia tych zmian spowodowana jest:
 • zmianą stawki podatku od towarów i usług, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, że zmiana stawki podatku realnie zwiększyła koszty Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług złożyć zamawiającemu pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany stawki podatku na zwiększenie kosztów realizacji umowy, przedstawiając szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą stawki podatku a wzrostem kosztów realizacji umowy.
 • zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę pod warunkiem, że zmiana ta skutkować będzie zwiększeniem kosztów po stronie wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu umowy.
 • zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom, społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, pod warunkiem wykazania przez wykonawcę rzeczywistego wpływu zmian na zwiększenie kosztów realizacji umowy.
 • zmiana cen jednostkowych wynikających z formularza oferty ( obniżenie lub podwyższenie opłat), w przypadku gdy opłaty pocztowe wynikające z formularza oferty będą niższe lub wyższe od cen wynikających z formularza oferty tj. zmiana cen potwierdzona będzie na podstawie przedłożonego przez wykonawcę dokumentu zatwierdzającego te zmiany przez Prezesa Urzędu Komisji Elektronicznej lub w sposób dopuszczalny przez Prawo pocztowe.
 1. zmianę danych ujawnionych w rejestrach publicznych.
 2. zaistnienie okoliczności(technicznych, gospodarczych, organizacyjnych) uniemożliwiających realizację umowy na zasadach w niej określonych, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.
 3. zmiana placówek.
 • ZALICZKI

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 1. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Zamawiający informuje, że wobec podjętych przez niego czynności Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI prawa zamówień publicznych.

 • ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚCI ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
 • INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 • OFERTY WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE
  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty przewidującej odmienny niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).
  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 • ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ

Adres poczty elektronicznej:  administracja@zcsr.zabrze.pl
Adres strony internetowej: http://www.zcsr.zabrze.magistrat.pl/

 • AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 • INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczania się w walucie innej niż złotówki (PLN).

 • WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  • Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje ich zwrotu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała Więcej...