KONTAKT Z NAMI

Zachęcamy do wypełnienia formularza.

Przetargi - szczegóły

ZAWIADOMIENIE

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych: Dostawa bonów towarowych dla klientów
Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Ogłoszenie nr 588053-N-2018 z dnia 2018-07-12 r.
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych, krajowy numer
identyfikacyjny 364722062, ul. 3-go Maja 16 , 41-800 Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel.
323706800, e-mail radcaprawny@zcsr.zabrze.pl, faks 323706802.
Adres strony internetowej (URL): http://www.zcsr.zabrze.magistrat.pl/ (ZAKŁADKA POMOC
SPOŁECZNA/ZCSR/ZAMOWIENIA PUBLICZNE) oraz http://www.zcsr.zabrze.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie
http://www.zcsr.zabrze.magistrat.pl/ (ZAKŁADKA POMOC SPOŁECZNA/ZCSR/ZAMOWIENIA
PUBLICZNE) oraz http://www.zcsr.zabrze.pl/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Nie
http://www.zcsr.zabrze.magistrat.pl/ (ZAKŁADKA POMOC SPOŁECZNA/ZCSR/ZAMOWIENIA
PUBLICZNE) oraz http://www.zcsr.zabrze.pl/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze - poczta,
osobiście
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa bonów towarowych dla klientów
Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych
Numer referencyjny: ADM.260.1.2018.MC
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (na własny koszt i ryzyko) do siedziby
Zamawiającego bonów towarowych w wersji papierowej dla klientów Zabrzańskiego Centrum
Świadczeń Rodzinnych, którzy otrzymują pomoc w tej formie. Wartością zamówienia jest nominalna
wartość bonów na kwotę świadczeń na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
oraz świadczeń na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
II.5) Główny kod CPV: 30199750-2
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 292320,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-09-01 lub zakończenia: 2019-08-31

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-09-01 2019-08-31


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Na podstawie oświadczenia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na podstawie przedstawionego przez wykonawcę wykazu minimum 2
wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
usług w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie o tematyce
będącej przedmiotem postępowania lub podobnej o minimalnej wartości 145 000 zł brutto każda.
Na potwierdzenie należytego wykonania należy załączyć dokument potwierdzający, że dostawa ta
została wykonana należycie np. referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert– załącznik nr 5 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
7.1 Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ 7.2 Wypełniony wykaz placówek na
terenie gminy Zabrze-załącznik 1A 7.3 Wypełniony wykaz placówek na terenie woj.śląskiegozałącznik 1B 7.4 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składane na
podstawie art. 25a ust 1 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SIWZ 7.5 Oświadczenie dotyczące
spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ 7.6 Oświadczenie
Wykonawcy z art. 26 ust 2d ustawy Pzp o przynależności lub nie do grupy kapitałowej - załącznik
nr 4 do SIWZ 7.7 Wykaz minimum 2 wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub
są wykonywane należycie o tematyce będącej przedmiotem postępowania lub podobnej o
minimalnej wartości 145 000 zł brutto. Na potwierdzenie należytego wykonania należy załączyć
dokument potwierdzającego, że dostawa ta została wykonana należycie tzw. list referencyjny lub
inny dokument potwierdzający, iż dostawa została wykonana należycie. Z zastrzeżeniem, że w
odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być
wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert – załącznik nr 5 do SIWZ. 7.8 Wykonawca może
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22
a ust. 1, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Oświadczenie w sprawie realizacji zamówienia przy współudziale podwykonawców - załącznik nr 2
do SIWZ. Jeżeli nie dotyczy załącznika nie należy dołączać do oferty lub dołączyć i przekreślić z
adnotacją „ nie dotyczy” i zaparafować. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty, o których mowa w
dziale 7, składa każdy z nich 7.9 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów
składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych
do oferty - należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza. 7.10 W
przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy - należy
przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza. 7.11 Dokument
potwierdzający, że dostawa lub usługa ta została wykonana należycie np. referencje lub inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7.12 W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017,
poz. 229). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa
w zdaniu pierwszym, składa każdy z Wykonawców (wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). 7.13
Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub
art. 14 RODO - załącznik 6 7.14 Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy
złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 7.15 Dokumenty należy złożyć w oryginale lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7.16 Poświadczenia
dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 7.17 Jeżeli oferta
Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
7.18 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, składa odpowiednie dokumenty wymienione w § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający
od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126). 7.19 Jeżeli
wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości
zamawiającego, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub złożenia
wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. 7.20 Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu
składania ofert, na podstawie art. 26 ustawy Pzp. 7.21 W oparciu o informacje zawarte w
dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale V i VI niniejszej SIWZ,
Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Dostępność placówek handlowych w Zabrzu 20,00
Dostępność placówek handlowych na terenie woj. śląskiego 20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
17.1 Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie wprowadzonych
aneksem takich jak: 17.1.1 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności. 17.1.2 Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie
wprowadzonych aneksem takich jak: a) zmiana osób funkcyjnych – z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego i Wykonawcy; b) zmiana sposobu reprezentacji – z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego i Wykonawcy; c) zmiana adresu siedziby jednej ze stron – z przyczyn zewnętrznych;
d) zmiana terminu realizacji zamówienia – na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych
przez Zamawiającego; e) zmiana lub wycofanie podwykonawcy – w uzasadnionych przypadkach, za
pisemną zgodą Zamawiającego; f) zmiana miejsca dostarczenia bonów z przyczyn obiektywnych
zaakceptowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę; g) innych zmian nie wpływających na
wysokość wynagrodzenia maksymalnego przewidzianego w umowie; h) zmiana ilości bonów
towarowych bez zmiany ich wartości; i) zmiana liczby placówek w ramach załącznika nr 1A i 1B do
SIWZ 17.1.3 Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią
uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):
11.27 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust 3 ustawy Pzp protokół wraz z załącznikami jest
jawny i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
11.28 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa” lub spięte(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Zgodnie z
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jako tajemnice
przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,
co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca
zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie
odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji. 11.29 Udostępnianie protokołu oraz załączników
do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1128).
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
11.28 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa” lub spięte(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Zgodnie z
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jako tajemnice
przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,
co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca
zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie
odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-19, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości
lub części zamówienia:
Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała Więcej...