KONTAKT Z NAMI

Zachęcamy do wypełnienia formularza.

Aktualności - szczegóły

Dane Osobowe oraz Deklaracja Dostępności

Szanowni Państwo,

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych realizując obowiązki wynikające z przepisów prawa, dotyczące ochrony danych osobowych osób korzystających z usług centrum realizuje politykę bezpieczeństwa informacji i w sposób szczególny dba o ochronę Państwa danych osobowych.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy zatem o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, które będą w związku z tym obowiązywać i Państwa uprawnieniach.

Kto jest Administratorem?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych a Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Łukasz Jędrzejczak, adres email: iod@zcsr.zabrze.pl

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:

  1. ustalenia prawa do wnioskowanych świadczeń, ich wypłacania oraz czynności poprzedzających złożenie wniosku.
  2. dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
  3. realizacji zadań związanych z archiwizacją dokumentów,
  4. przekazywania informacji dotyczących statutowych zadań,
  5. przeprowadzenia analiz lub realizacji obowiązków sprawozdawczych.

Wskazane powyżej cele wynikają bezpośrednio z przepisów prawa i są niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, a także z działań, na które wyrazili Państwo zgodę w trakcie ubiegania się o świadczenia.

Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania. W zakresie wynikającym z przepisów prawa mogą Państwo żądać ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Państwu także prawo do wycofania wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informujemy także, że realizując obowiązek informacyjny, w toku wszystkich postępowań, otrzymają Państwo do zapoznania się szczegółową kartę zawierającą informację dotyczącą postępowania z Państwa danymi osobowymi.

Komu będziemy udostępniać Państwa dane osobowe?

Dane nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane mogą być jednak przekazywane innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną centrum. W szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającymi transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Ośrodka, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.

Jak uzyskać dostęp do swoich danych osobowych?

Przysługuje Pani/Panu prawo  dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów szczegółowych w zakresie wsparcia, o które Państwo się ubiegają. Odmowa podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia danego wniosku.

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych. Dane teleadresowe: Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych ul. 3 Maja 16  41-800 Zabrze.

Data publikacji strony internetowej: 10.2016 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Część obrazów, nie istotnych dla treści przekazu, nie posiada tekstu alternatywnego,
  2. Niektóre kontrolki (przyciski) nie posiadają etykiet,
  3. Brak opisu zależności rzędów i kolumn w spisie ulic,
  4. Niewystarczający kontrast miedzy niektórymi elementami.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Adam Stein adres mailowy: informatyka@zcsr.zabrze.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (32) 277 78 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek 1: Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych, ul. 3 Maja 16, 41 -800 Zabrze.

Do budynku prowadzą trzy wejścia od ul. 3 Maja 16 oraz 2 od str. Pl. Krakowskiego.

Do wejścia od str. ul 3 Maja 16 prowadzą: schody a od str. pl. Krakowskiego dostępna jest winda. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze 1.

Przed budynkiem są 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Brak tłumacza języka migowego.

Budynek 2: Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych, ul. Wyzwolenia 9, 41-800 Zabrze.

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul Wyzwolenia.

Brak jest toalety dla klientów.

Brak również miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Brak tłumacza języka migowego.

 

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała Więcej...